Obchodní podmínky

Miroslav Karas – Destro

Sýkořice 216, 270 24 Zbečno

IČ: 14 47 15 91

Obchodní a technické podmínky pro prodej struskového kameniva, recyklátů a likvidaci odpadu

I. Úvodní ustanovení

1.1. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.2. Tyto obchodní podmínky platí v celém rozsahu, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak. Obsah kupní smlouvy je nadřazen obchodním podmínkám, pokud jsou ve smlouvě kupní upraveny odlišně. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

1.3. Nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím jsou obchodní podmínky platné ve znění účinném ke dni uzavření kupní smlouvy.

1.4. Změny a doplnění těchto podmínek a kupní smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku podepsaného oběma stranami.

II. Předmět úpravy obecně

2.1. Struskové kamenivo je materiál, který je vyráběn

drcením a tříděním ocelárenských odpadů označených katalogovým číslem 10 02 02. Jednotlivé frakce struskového kameniva jsou odděleně skladovány. Některé výrobky jsou vyráběny dle ČSN EN 13 242 a certifikovány (Číslo certifikátu SŘV: 1392-CPD-168) a je na ně vydáno „Prohlášení o shodě“ podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. jako „Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace“. Na výrobky které nejsou vyráběny dle výše jmenované normy je vydáváno prohlášení o shodě vydané na základě § 3, odst. 2 zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Recyklát je materiál, který je vyráběn drcením a tříděním stavebních a ocelárenských odpadů. Skupiny odpadů ze kterých je recyklát vyráběn jsou uvedeny v odst. 2.3. Jednotlivé frakce recyklátů jsou odděleně skladovány. Frakce, které jsou k dostání, jsou uvedeny v aktuálním ceníku.

2.3. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů, které je firma Miroslav Karas – Destro oprávněna likvidovat. Ke zbavování se odpadu dochází, když osoba předá movitou věc, příslušející do některé ze skupin odpadů, k odstranění osobě oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů.

2.4. Firma Miroslav Karas – Destro je oprávněna likvidovat

odpady třídy:

kód název skupiny odpadů

10 02 02 nezpracovaná struska

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 Nezpracovaná struska

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 08 09 Jiné strusky

10 09 03 Pecní struska

10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání pod číslem 10 09 05

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

17 03 02 Asfalt bez obsahu dehtu

III. Dodací a platební podmínky – struskové kamenivo a recykláty

3.1. Prodávající dodá kupujícímu zboží v souladu s těmito podmínkami a uzavřenou kupní smlouvou v souladu s příslušnými objednávkami kupujícího. Odběr je dělen na „maloodběr“ (do 1 tuny) a „odběr“ (nad 1 tunu).

3.2. Kupující potvrdí podpisem dodacího listu přijetí zboží, jeho množství, cenu a jakost.

3.3. Kupující je oprávněn další zboží objednat a prodávající dodat jen v případě, že prodávající vůči kupujícímu neeviduje žádné faktury po splatnosti.

3.4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

3.5. Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny v plné výši.

3.6. Doprava je zajišťována vozidly prodávajícího, vozidly prodávajícím zajištěnými nebo vozidly kupujícího. V případě dopravy kameniva dopravou prodávajícího, nebo jím zajištěnou se přejímka uskuteční na prvním místě vykládky u kupujícího, před vyložením na ložné ploše vozidla. Zajišťuje-li kupující dopravu kameniva vlastními dopravními vozidly, je místo přejímky ložný prostor dopravního prostředku po jeho naložení. Tento ložný prostor musí být čistý, aby nemohlo dojít k znečištění kameniva. V případě nesplnění těchto požadavků ze strany kupujícího neodpovídá prodávající za jakost kameniva. Místem plnění je v tomto případě místo podnikání prodávajícího – Halda, drtírna.

3.7. Pro převzetí zboží platí postup dle § 451 obchodního zákoníku v platném znění.

3.8. V případě „maloodběru“ struskového kameniva a recyklátů, je mimo stanovenou cenu odběru účtován poplatek ve výši 100,– Kč plus DPH.

3.9. Cenu za zboží stanovuje aktuální ceník, který je součástí obchodních podmínek.

3.10. Prodávající má právo ceny uvedené v ceníku změnit, o změně cen je však povinen kupujícího s náležitým předstihem informovat.

3.11. Cenu za dodané zboží se kupující zavazuje zaplatit v hotovosti, nebo ji převést na účet prodávajícího vedený u Komerční banky a. s. v Kladně, číslo účtu 27 – 193 804 0227/0100, do 15 dnů od obdržení faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží v den jeho dodání. Způsob úhrady kupní ceny stanoví prodávající.

3.12. V případě prodlení s úhradou faktury za dodané zboží vystavené prodávajícím, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení po marném uplynutí doby splatnosti faktury. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

3.13. Prodávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době přejímky vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a ES prohlášení. Prodávající neodpovídá za zhoršenou kvalitu, ke které došlo při nevhodné manipulaci a nevhodným ošetřením a skladováním kupujícím.

IV. Dodací a platební podmínky – odpad

4.1. Firma Miroslav Karas – Destro převezme ke zpracování odpad v souladu s těmito podmínkami. Odběr odpadu je dělen na „maloodběr“ (do 1 tuny) a „odběr“ (nad 1 tunu).

4.2. Každý původce nebo dodavatel odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. Firma Miroslav Karas – Destro prohlašuje, že je oprávněnou firmou a to na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje (Značka: ŽP/38549/02/Chr). Toto rozhodnutí předložíme na vyžádání.

4.3. Doprava odpadu je zajišťována vozidly prodávajícího, vozidly prodávajícím zajištěnými nebo vozidly kupujícího.

4.4. Zákazník odpovídá za odpad, resp. za skutečnost, že jeho obsah odpovídá skupině zařazení. Odpad nesmí obsahovat příměsi, které by ho činili těžko zpracovatelným nebo nebezpečným (izolační lepenky, oleje, chemikálie, eternit, azbest apod.).

4.5. V případě, že po vykládce odpadu bude zjištěno, že odpad svým obsahem neodpovídá skupině zařazení, bude odpad naložen zpět na vozidlo zákazníka. Tomu bude za tento úkon účtován poplatek ve výši 200,– Kč plus DPH.

4.6. V případě „maloodběru“ odpadu je mimo stanovenou cenu odběru účtován manipulační poplatek ve výši 100,– Kč plus DPH.

4.7. Cenu za odběr jednotlivých druhů a velikostí odpadu stanovuje aktuální ceník.

4.8. Cenu za likvidaci odpadu se zákazník zavazuje zaplatit v hotovosti, nebo ji převést na účet prodávajícího vedený u Komerční banky a. s. v Kladně, číslo účtu 27 – 193 804 0227/0100, do 15 dnů od obdržení faktury vystavené prodávajícím. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu za dodané zboží v den jeho dodání. Způsob úhrady kupní ceny stanoví prodávající.

4.9. V případě prodlení s úhradou faktury za dodané zboží vystavené prodávajícím, se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení po marném uplynutí doby splatnosti faktury. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

V.

5.1. V případě reklamace kameniva musí být při odběru přítomen zástupce kupujícího a prodávajícího, kteří provedou společný odběr, aby nemohlo dojít k zjištění rozdílných nebo zkreslených výsledků.

5.2. Pracovníci prodávajícího a kupujícího, kteří se účastní reklamace jsou povinni sepsat zápis. Prodávající odpovídá za to, že dodávané kamenivo má v době přejímky vlastnosti dohodnuté v kupní smlouvě, uvedené v dodacím listu a ES prohlášení.

VI.

Účinnost těchto obchodních podmínek nastává dnem 1. 4. 2011.

Miroslav Karas v. r., v Kladně dne 1. 4. 2014

Nevíte si rady nebo máte dotaz?

použijte kontaktní formulář

odpovíme vám nejdéle do druhého dne